promotor

Wybór promotora pracy

Wybór promotora pracy: Przy realizacji akademickich prac promocyjnych samodzielność autora nie jest pełna. W szczególności dotyczy to autorów prac licencjackich i magister­skich. Poczynając od wyboru tematu, a kończąc na wychwyceniu wszystkich uzyskanych rezultatów naukowych, autorem steruje promotor nawet wówczas, gdy student wybierze takiego, który pozostawia mu dużą swobodę działania (liberała, a nie dyrygenta).

Zdecydowanie bardziej samodzielna jest praca dok­torska, chociaż i doktorant ma promotora. Za w pełni samodzielną uznaje się dopiero rozprawę habilitacyjną, jakkolwiek zdarza się, że habilitant pozostaje pod dużym intelektualnym wpływem swego mistrza – opiekuna naukowego czy innych fachowców.

promotor-pracy

Znaczenie wyboru promotora pracy promocyjnej wynika z wielorakiej roli promotora, którą sprowadzić można do roli nawigatora:

  • promotor służy pomocą nie tylko przy wyborze tematu pracy, lecz także przy formułowaniu celu pracy/pytań badawczych, co jest prawie równoznaczne z określeniem merytorycznego zakresu pracy;
  • dysponując wiedzą i umiejętnościami w zakresie badań naukowych, jest dla autorów wszystkich poziomów prac promocyjnych doradcą przy doborze metod i technik badawczych, niezbędnych do rozwiązania problemu i osiąg­nięcia celu pracy;
  • spełnia funkcję kompasu pozwalającego nadać pracy taki kierunek, któ­ry możliwie najlepiej zespoli wymagania jakościowe z zainteresowaniami i możliwościami dyplomanta;
  • w przypadku prac licencjackiej i magisterskiej promotor steruje postępowa­niem studenta, gdy ten tworzy plan konstrukcyjny pracy, czyli przy podziale treści na elementy strukturalne pracy;
  • od wstępnego, pierwszego kontaktu seminaryjnego promotor staje się dla studenta przewodnikiem po piśmiennictwie fachowym i źródłach innego typu, jednakże od autora pracy doktorskiej wymaga się zdecydowanie więk­szej samodzielności w omawianym zakresie, ponieważ studia literaturowe są nieodzowne do rozpoczęcia procesu doktoryzowania (ustalenie problemu badawczego, hipotez itd.);
  • dokonywana przez promotora etapowa kontrola postępów w przygotowy­waniu pracy, próbach analiz i pisarstwa naukowego ogranicza możliwość popełnienia błędów, chodzenia po omacku i postępowania metodą prób i błędów;
  • wreszcie to promotor przyjmuje pracę promocyjną przed jej skierowaniem do opracowania w czystopisie, w formie wymaganej przez uczelnię/ośrodek promujący.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *