ksztalcenie-akademickie

Ustawowe efekty kształcenia akademickiego

Prawo o szkolnictwie wyższym w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. (z późn. zm.) w art. 2 pkt 1 wyraźnie określa w odniesieniu do systemu studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) jednolite co do typów efekty kształcenia.

Tymi efektami mają być:
1) zasób wiedzy;
2) umie­jętności,
3) kompetencje społeczne.

Akcent stawiany na wyżej wymienionych efektach zależy od profilu kształcenia, który może być albo praktyczny, albo ogólnoakademicki. Profil praktyczny realizuje program kształcenia obejmujący moduły zajęć służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych dzięki temu, że połowa programu studiów obejmu­je zajęcia praktyczne, w tym warsztatowe; ponadto w programie kształcenia muszą się znaleźć co najmniej trzymiesięczne praktyki zawodowe. Jednostka ta może organizować kształcenie przemiennie w formie zajęć dydaktycznych realizowanych na uczelni i w formie praktyk odbywanych u pracodawcy (co najmniej w wymiarze 3-miesięcznym), uwzględniając realizację wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia dla tego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

prawo-o-szkolnictwie-wyzszymNatomiast w profilu ogólnoakademickim program obejmuje moduły zajęć powiązane z prowadzonymi na uczelni badaniami naukowymi, a połowa pro­gramu obejmuje zajęcia służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy. Profil studiów decyduje więc w bardzo dużym stopniu zarówno o oczekiwanych typach efektów, jak i o typach prac dyplomowych.

Potrzebujesz pomocy naukowej? Skontaktuj się z nami

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *