praca-magisterka-praca-licencjacka

Prace licencjackie / magisterskie – różnice

Różnice wkładu prac dyplomowych pierwszego i drugiego stopnia w efekty kształ­cenia ukazujemy na podstawie dokumentów uczelni:

Pierwszy stopień: wiedza ogólna z dziedziny nauk spo­łecznych, w tym zwłaszcza ekonomii; wiedza szczegółowa z zakresu studiowa­nego kierunku; wiedza na temat podstawowych metod pozyskiwania i przetwa­rzania danych właściwych dla nauk społecznych; wiedza ta stanowi uniwersalne podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów drugiego stopnia. Pierwszy stopień: praca licencjacka powinna świadczyć o opanowaniu podstaw warsztatu pisania pracy naukowej, w szczególności formułowania problemów i założeń badawczych; powinna wskazywać na znajomość podstawowej literatury przedmiotu, umiejętność jej doboru i wykorzystania, a zwłaszcza umiejętność powoływania się na źródła; powinna wskazywać na umiejętność analizy i syn­tezy podstawowych problemów teoretycznych i praktycznych; licencjat może rozwiązywać problem praktyczny, wykorzystując w tym celu badania własne i (lub) odpowiednio dobraną literaturę przedmiotu; praca powinna zawierać w wykazie literatury minimum 20 pozycji źródłowych. W poprzedniej regulacji tej samej uczelni wskazywano, iż praca licencjacka to analiza wybranego obszaru działalności firmy; biznesplan; raport z badań; projekt dotyczący rozwiązania praktycznego problemu działalności firmy; studium o charakterze teoretycznym.

praca-magisterka-praca-licencjacka

Drugi stopień: wiedza ogólna dotycząca głównych teorii i metod badawczych z dziedziny nauk społecznych, w tym zwłaszcza ekonomii; zaawansowana wie­dza teoretyczna i praktyczna w zakresie studiowanego kierunku; znajomość najlepszych praktyk oraz rozeznanie w najnowszych publikacjach z zakresu studiowanego kierunku; znajomość różnych metod pozyskiwania danych i ich analizy z zakresu studiowanego kierunku; wiedza ta stanowi dobre podstawy do podejmowania studiów trzeciego stopnia. Drugi stopień: praca magisterska powinna świadczyć o zaawansowanym opanowaniu warsztatu pisania pracy naukowej, w szczególności w zakresie sfor­mułowania tez/hipotez badawczych; powinna wskazywać na znajomość literatury przedmiotu, umiejętność jej doboru i wykorzystania oraz podjęcia krytycznej analizy i oceny dorobku teoretycznego w danej dyscyplinie; powinna wskazy­wać na umiejętność analizy i syntezy podstawowych problemów teoretycznych i praktycznych, ze zwróceniem uwagi na prawidłowości występujące w obrębie badanych zjawisk; powinna świadczyć o umiejętności stosowania metod badaw­czych i naukowego ujmowania obserwowanych zjawisk, a także poszukiwania i spożytkowania informacji zawartych w dokumentach źródłowych; powinna zawierać w wykazie literatury minimum 40 pozycji źródłowych; wywody prowa­dzone w pracy magisterskiej powinny być merytorycznie istotne, ich tok logiczny, a język precyzyjny i jasny. W poprzednim dokumencie tej samej uczelni praca magisterska to praca badawcza, wykrywająca nowe zależności, nowe aspekty zjawisk ekonomicznych, w tym w sferze zarządzania; praca diagnostyczno-projektowa odnośnie do proponowanych nowych rozwiązań praktycznych; studium o charakterze teoretycznym. Tylko przy wymaganiach wobec pracy magisterskiej podano, że ma ona mieć odniesienie do dostępnej literatury przedmiotu.

Potrzebujesz pomocy naukowej? Skontaktuj się z nami

8 komentarzy

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *