prace-kompilacyjne

Prace kompilacyjne – co to takiego?

Prace kompilacyjne –  od referatów naukowych różni pracę magisterską to, że nie może ona polegać -jak referat – na prostym stresz­czeniu istniejącego wycinka literatury tematu. W pracach dyplomowych (licencjackich, magisterskich) dozwolone wykorzystanie cudzego (dotychczasowego) dorobku pisarskiego nierzadko ma postać tzw. kompilacji. Mówi się nawet, że np. teoretyczne rozdziały prac promocyjnych, od których nie wymaga się po­sunięcia nauki naprzód, to z reguły mniej lub bardziej inteligentne kompilacje.

Czym zatem jest kompilacja? Praca dyplomowa o charakterze kompilacyjnym nie jest prostym sprawozdaniem z cudzego dorobku intelektualnego zawar­tego w piśmiennictwie na dany temat. Cechą stanowiącą jest przetwarzanie już istniejących opracowań na dany temat w celu stworzenia własnego opra­cowania danego tematu. Owo przetwarzanie następuje pod wpływem myśli i ujęć zawartych w cudzych opracowaniach, które stanowią podstawę własnych „odkryć”, dostrzeżenia związków rzeczy, np. przyczynowo-skutkowych, sposobów patrzenia i oceny, skojarzeń z innymi zagadnieniami stanowiącymi przedmiot własnego opracowania.

W odróżnieniu od plagiatu kompilacja nie jest więc pogwałceniem norm prawnych, choć trzeba zdecydowanie negatywnie ocenić te przypadki kompilacji, kiedy pozbawiona jest ona własnego wkładu, a zatem polega jedynie na mechanicznym zestawieniu obok siebie części tego, co inni autorzy opublikowali dotychczas na dany temat.

Nawet bowiem prace dyplomowe mające na celu ukazanie dotychczasowej myśli twórczej na dany temat nie są mechanicznym cytowaniem fragmentów cudzych opracowań, nie są jedynie doborem, opisem i rejestrem tych fragmentów, lecz są skierowane na analizę i ocenę.

prace-kompilacyjne

Autor takiej pracy magisterskiej opracowuje ów dorobek w taki sposób, że tworzy związki myśli, porównuje poglądy, krytycznie je ocenia. Użyteczność naukowa takiej pracy polega na dostrzeżeniu przez dyplomanta pewnego stanu niewiedzy. Niewiedzę tę likwiduje on za pomocą metody analizy krytycznej lub krytyczno-porównawczej dotychczasowego dorobku/piśmiennictwa na dany temat.

W odkrywaniu podobieństw, różnic, związków zależności i cech, po­dobieństw i różnic w założeniach, hipotezach badawczych oraz poglądach itp. autor pracy kompilacyjnej jest w sytuacji badawczej jedynej w swoim rodzaju, gdyż wysuwa na czoło problem, nie zaś piśmiennictwo, i odpowiada na pytania, na które dotychczas nie było odpowiedzi lub które nie zostały postawione.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *