materialy-do-pracy

Poszukiwanie, ocena, gromadzenie różnych materiałów źródłowych do pracy

Ogólna literatura służy też do grupowania problematyki pracy, umieszczenia jej w szerszym kontekście. Ktoś, kto zamierza napisać pracę o uwarunkowaniach decyzji zakupu, musiałby napisać dzieło o niezwykle dużej objętości, gdyby nie wykorzystał literatury, która pomogłaby mu zawęzić temat do jednego z wielu grup uwarunkowań lub do konkretnego przedstawiciela każdej z głównych grup. Jeśli magistrant nie dotrze do ogólnej literatury, która porządkuje (klasyfikuje) wpływy, to może – pod wpływem jednej specjalistycznej pozycji książkowej – sądzić, iż opisana tam grupa różnych popędów człowieka wyczerpuje problem, tym bardziej jeśli dowie się z niej, że powstała już w sumie trudno wyobrażalna liczba takich opracowań (3000).

Ponadto wgląd w literaturę pozwala uniknąć błędu polegającego na wyborze tematu i zakresu pytań, na których odpowiedzi przekraczają możliwości dyplo­manta. Dopiero po przeczytaniu kilku pozycji może on zwrócić uwagę na to, że np. zamierzony temat „Manipulowanie konsumentami za pomocą mylących informacji w polskiej reklamie” jest niezwykle trudny z tego powodu, że co innego zalicza­ją do manipulacyjnych zjawisk ekonomiści, co innego prawnicy, gdy rozstrzygają kwestie naruszenia zasad uczciwej konkurencji, a jeszcze co innego zrzeszenia przedsiębiorców, instytucje kontroli reklamy, organizacje konsumenckie itd.

W pracach empirycznych oprócz funkcji opisanych wyżej, teksty książek i artykułów stanowią dowód na zasadność toku rozumo­wania (dzięki cytatom i powołaniu się na przyjęte przez specjalistów z danej dziedziny twierdzenia, czyli dowodzeniu in verba magistri). Inaczej jest w wielu innych naukach, w których teksty książek i artykułów są przedmiotem badań. Na uczelniach ta funkcja literatury mogłaby się ujawnić w pracach zajmujących się analizą poglądów na jakiś wybrany temat, czyli w omawianych we wcześniejszych partiach poradnika tzw. pracach kompilacyjnych.

literatura-do-pracy

Uczelnie zagraniczne od długiego już czasu, polskie zaś od niedawna przyj­mują, iż bez wykorzystania pewnej liczby pozycji źródłowych nie jest możliwe napisanie wartościowej pracy dyplomowej i dlatego stawiają przed dyploman­tem pewne minimalne wymagania w tym względzie.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *