Problem naukowości prac dyplomowych

Naukowość prac dyplomowych

Naukowość prac dyplomowych: Magister i licencjat nie są stopniami naukowymi. Praca magisterska nie jest pracą naukową w pełnym znaczeniu tego słowa, ma jednak zdecydowanie wyższą wartość naukową niż przygotowywane w czasie studiów referaty naukowe i praca licencjacka, ale zdecydowanie niższą wartość – pod względem formułowanych oczekiwań – niż praca doktorska. Skoro naukowość jest stopniowalna, to po­jawia się pytanie, czy ten fakt ujawnia się w pracach wymaganych w procesie edukacji akademickiej. Naukowości nie oczekuje się od pracy licencjackiej, szczególnie pisanej na studiach o profilu praktycznym; z reguły pewne elementy pracy naukowej występują w pracach pisanych przez studiujących na profilu ogólnoakademickim i magisterskim, gdyż stanowi on podstawę podejmowania starań o wyższe stopnie i tytuły naukowe – na poziomie trzecim, tj. doktorskim, oraz o tytuł habilitanta i profesora.

Potrzebujesz pomocy naukowej? Skontaktuj się z nami

naukowość

Naukowa wartość pracy magisterskiej zasadza się głównie na:

  • wyraźnym, jednoznacznym określeniu przedmiotu badania, czyli sprecyzo­waniu tematu jako problemu badawczego, ukazaniu, na czym polega rzecz, która ma być zbadana, oraz wykazaniu, że rzecz ta jest rozpoznawalna;
  • uzasadnieniu, iż to, co będzie w pracy powiedziane, ma cechy nowości oraz jest użyteczne społecznie (ma wartość dla innych, może być zastosowane w praktyce); użyteczności nie przekreśla nawet ten wynik badania, który wskazuje na błędność wyjściowych założeń i hipotez; wprost przeciwnie, wynik taki może tylko wskazywać na niezwykłą rzetelność naukową dyplomanta;
  • doborze metod i procedur badawczych oraz zasad formułowania myśli w taki sposób, aby podsumowanie było rzeczywistą odpowiedzią na pytanie stanowiące cel badań i pracy.

Tak więc przygotowanie pracy magisterskiej zawiera pewne elementy spośród trzech głównych składników metody naukowej. Wymaga bowiem umiejętności postawienia problemu do zbadania (stanu niewiedzy), umiejętności doboru i zastosowania metod badawczych i dostrzegania rezultatów naukowych w uzy­skiwanych wynikach badań oraz umiejętności zaprezentowania tych wyników na piśmie w formie mającej pewne znamiona pisarstwa naukowego. Jednakże magistrant nie musi wykazać się w pełni tzw. twórczą oryginalnością. O twórczej oryginalności można by było mówić w przypadku zastosowania nowej metody badań lub użycia znanej dotychczas metody do zbadania nowego problemu, wykrycia nowych praw lub prawidłowości, udowodnienia prawidłowości do­tychczas uzasadnianych jedynie zdroworozsądkowo, wykazania, iż stosowane dotychczas założenia wyjściowe lub tezy są niesłuszne lub mogą być trakto­wane jako słuszne jedynie w odniesieniu do pewnych warunków. Przejawów twórczości tej rangi nie wymaga się od magistranta (a tym bardziej licencjata), jakkolwiek liczne wymagania merytoryczne są tożsame ze stawianymi pracy twórczej, a on sam wnosi pewien wkład do poznania rzeczywistości, wybierając temat oraz kształtując cel pracy o niebanalnej i niepublicystycznej wartości.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *